پروژه پاکسازی مرجانهای فلوریدا با شکست مواجه شد!!

پروژه پاکسازی مرجانهای فلوریدا با شکست مواجه شد!!