مشخصات رگلاتور DX200 ICE SEAC

مشخصات رگلاتور DX200 ICE SEAC