تصاویر اعجاب انگیز از مرجان های پارک دریایی هاوایی در ویدئوی NOAA

تصاویر اعجاب انگیز از مرجان های پارک دریایی هاوایی در ویدئوی NOAA

پیشرفت تکنولوژی روز به روز چشم ما را بیشتر به عجایب اقیانوس باز می کند. NOAA در بخشی از مجموعه برنامه های اقیانوس امروز خود، تصاویر بسیار شفاف از زندگی در اعماق اقیانوس، در یادمان ملی دریایی پاپاهانوی هاوایی را ثبت کرده است.
ویدئو نشانگر جریان بسیار قوی آب در اعماق اقیانوس، مرجان هایی که رشد آنها در همزیستی با  مواد غذایی است که در حال گذر در جریان آب هستند، بعضی از آنها قدشان بلندتر از انسان شده است.
بهترین قسمت ویدئو، شنیدن عکس العمل دانشمندان به دنیای مقابل چشمشان است.