غواصی با اشباه

غواصی با اشباه

(Little Devil's Eye and Devil's Ear Caves, Ginnie Springs, Florida)

غارهای چشم و گوش شیطان

غواصی در تابستان بسیار زیباست ولی غواصی در غارهای چشم و گوش شیطان که در منطقه جینی اسپرینگس فلوریدا واقع شده است میتواند کمی ترسناک باشد.این مکان با جریان بسیار قوی و دمای آبی که تا زیر 72 درجه فارنگهایت کاهش پیدا میکند (مخصوصا در غار گوش شیطان ) مکانی بسیار خطر ناک حتی برای غواصان باتجربه میتواند باشد که باعث مرک برخی از آنها شده است.غواصان شرح داده اند که داخل این غارها چیزی همانند گرداب که باعث گیج شدن غواصها میشود وجود دارد. برخی بر این باور هستند که روح غواصان از بین رفته به دنبال کمک میگردند.