حمله کوسه به یک غواص!

حمله کوسه به یک غواص!

روز سه شنبه  22 دسامبرهنگامی که یک غواص 33 ساله برزیلی در حال غواصی در تعطیلات خود در سایت Unesco site, Fernando de Noronha بود مورد حمله کوسه قرار گرفت و با ساعد قطع شده به اتاق عمل رفت.طبق گفته مسئولین این حمله در Unesco و در سایت حفاظت شده جهانی اولین مورد می باشد.او هم اکنون در بیمارستان به سر میبرد .اولین رکورد حمله کوسه در آبهای فیروزه ای Unesco site, Fernando de Noronha شکسته شد.مسئولین اطراف محلی که این اتفاق رخ داده است را بستند و یک بیولوژیست متخصص کوسه برای غواصی و تحقیق روی کوسه های این منطقه انتخاب شد که بزودی تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد.طبق اطلاعات موجود از حمله کوسه در برزیل در نزدیکی این محل 60 رکورد حمله ثبت شده است که در 24 مورد از این حمله ها منجر به مرگ شده و طبق تحقیقات این حمله ها بیشتر توسط کوسه های کله چکشی صورت گرفته است.