عدم تناسب فیزیک بدنی و عواقب آن !!

عدم تناسب فیزیک بدنی و عواقب آن !!

1- برای غواصی یاد گرفتن لازم نیست شما شناگر المپیک باشید ولی تناسب اندام مساله مهمی خواهد بود پس با یک پزشک که با غواصی و تاثیرات آن روی بدن آشنا می باشد مشورت کنید و از آمادی بدن خود برای انجام غواصی مطمئن شوید.

2-چک کردن تجهیزات: به تجهیزات خود با دقت بیشتری توجه نمایید و با ساختار آن آشنا شوید .برای صعود اضطراری کمربند وزنه و هارنس تجهیزات اضافی را رها نمایید . این مساله جان شما را نجات خواهد داد.

3-برنامه ریزی: از سایتی که روی آن تصمیم به غواصی دارید اطلاعات لازم و کافی را به دست آورید ، از داشتن توانایی برای یافتن غواص همیار شما که او را گم کرده اید مطوئن شوید.